سرور کانتر 1.6 زامبی اسکیپ

سرور 18 نفره زامبی اسکیپ ۱.۶ | Zombie Escape Server
 • uCp - sXe آنتی چیت
 • نامحدود تعداد اکانت مدیریت سرور
 • نامحدود ترافیک
 • NVME (6 برابر پرسرعت تر از SSD) هارد
 • 20 تعداد مپ پیش فرض
 • 99.9 % آپتایم
سرور 20 نفره زامبی اسکیپ ۱.۶ | Zombie Escape Server
 • uCp - sXe آنتی چیت
 • نامحدود تعداد اکانت مدیریت سرور
 • نامحدود ترافیک
 • NVME (6 برابر پرسرعت تر از SSD) هارد
 • 20 تعداد مپ پیش فرض
 • 99.9 % آپتایم
سرور 22 نفره زامبی اسکیپ ۱.۶ | Zombie Escape Server
 • uCp - sXe آنتی چیت
 • نامحدود تعداد اکانت مدیریت سرور
 • نامحدود ترافیک
 • NVME (6 برابر پرسرعت تر از SSD) هارد
 • 20 تعداد مپ پیش فرض
 • 99.9 % آپتایم
سرور 24 نفره زامبی اسکیپ ۱.۶ | Zombie Escape Server
 • uCp - sXe آنتی چیت
 • نامحدود تعداد اکانت مدیریت سرور
 • نامحدود ترافیک
 • NVME (6 برابر پرسرعت تر از SSD) هارد
 • 20 تعداد مپ پیش فرض
 • 99.9 % آپتایم
سرور 26 نفره زامبی اسکیپ ۱.۶ | Zombie Escape Server
 • uCp - sXe آنتی چیت
 • نامحدود تعداد اکانت مدیریت سرور
 • نامحدود ترافیک
 • NVME (6 برابر پرسرعت تر از SSD) هارد
 • 20 تعداد مپ پیش فرض
 • 99.9 % آپتایم
سرور 28 نفره زامبی اسکیپ ۱.۶ | Zombie Escape Server
 • uCp - sXe آنتی چیت
 • نامحدود تعداد اکانت مدیریت سرور
 • نامحدود ترافیک
 • NVME (6 برابر پرسرعت تر از SSD) هارد
 • 20 تعداد مپ پیش فرض
 • 99.9 % آپتایم
سرور 32 نفره زامبی اسکیپ ۱.۶ | Zombie Escape Server
 • uCp - sXe آنتی چیت
 • نامحدود تعداد اکانت مدیریت سرور
 • نامحدود ترافیک
 • NVME (6 برابر پرسرعت تر از SSD) هارد
 • 20 تعداد مپ پیش فرض
 • 99.9 % آپتایم