سرور کانتر 1.6 هالووین

سرور 18 نفره هالووین ۱.۶ | Halloween Server
 • RGCS.ir:28009 آی پی جهت تست
 • uCp - sXe آنتی چیت
 • نامحدود تعداد اکانت مدیریت سرور
 • نامحدود ترافیک
 • NVME (6 برابر پرسرعت تر از SSD) هارد
 • 99.9 % آپتایم
سرور 20 نفره هالووین ۱.۶ | Halloween Server
 • RGCS.ir:28009 آی پی جهت تست
 • uCp - sXe آنتی چیت
 • نامحدود تعداد اکانت مدیریت سرور
 • نامحدود ترافیک
 • NVME (6 برابر پرسرعت تر از SSD) هارد
 • 99.9 % آپتایم
سرور 24 نفره هالووین ۱.۶ | Halloween Server
 • RGCS.ir:28009 آی پی جهت تست
 • uCp - sXe آنتی چیت
 • نامحدود تعداد اکانت مدیریت سرور
 • نامحدود ترافیک
 • NVME (6 برابر پرسرعت تر از SSD) هارد
 • 99.9 % آپتایم
سرور 32 نفره هالووین ۱.۶ | Halloween Server
 • RGCS.ir:28009 آی پی جهت تست
 • uCp - sXe آنتی چیت
 • نامحدود تعداد اکانت مدیریت سرور
 • نامحدود ترافیک
 • NVME (6 برابر پرسرعت تر از SSD) هارد
 • 99.9 % آپتایم