اکانت ادمینی کانتر 1.6

ادمینی سرور پابلیک 1.6
دسترسی به Amxmodx
دسترسی به مپ منو
دسترسی به منو اختصاصی m/
فول ریست و راند ریست
ارسال say ادمین
ایجاد Vote و نظر سنجی در سرور
دسترسی به کامند های Cvar
ورود به سرور هنگام فول بودن
دسترسی به ...kick - ban - unban- slap - slay - uberslap - fire
فلگ: bcdefghijkmnopqrstu
و ...
ادمینی سرور زامبی اسکیپ 1.6
دسترسی به Amxmodx
دسترسی به مپ منو
دسترسی به منو اختصاصی m/
فول ریست و راند ریست
ارسال say ادمین
ایجاد Vote و نظر سنجی در سرور
دسترسی به کامند های Cvar
ورود به سرور هنگام فول بودن
دسترسی به ...kick - ban - unban- slap - slay
فلگ: bcdefghijkmnopqrstu
و ...
ادمینی سرور دث ران 1.6
دسترسی به Amxmodx
دسترسی به مپ منو
دسترسی به Hook
دسترسی به منو اختصاصی m/
فول ریست و راند ریست
ارسال say ادمین
ایجاد Vote و نظر سنجی در سرور
دسترسی به کامند های Cvar
ورود به سرور هنگام فول بودن
دسترسی به ...kick - ban - unban- slap - slay - uberslap - fire
فلگ: bcdefghijkmnopqrstu
و ...
ادمینی سرور جیل 1.6
دسترسی به Amxmodx
دسترسی به مپ منو
دسترسی به منو اختصاصی m/
فول ریست و راند ریست
ارسال say ادمین
ایجاد Vote و نظر سنجی در سرور
دسترسی به کامند های Cvar
ورود به سرور هنگام فول بودن
دسترسی به ...kick - ban - unban- slap - slay - uberslap - fire
فلگ: bcdefghijkmnopqrstu
و ...