سرور کانتر 1.6 پینت بال

سرور 16 نفره پینت بال ۱.۶ | Paintball Server
 • uCp - sXe آنتی چیت
 • نامحدود تعداد اکانت مدیریت سرور
 • نامحدود ترافیک
 • 99.9 % آپتایم
سرور 18 نفره پینت بال ۱.۶ | Paintball Server
 • uCp - sXe آنتی چیت
 • نامحدود تعداد اکانت مدیریت سرور
 • نامحدود ترافیک
 • 99.9 % آپتایم
سرور 20 نفره پینت بال ۱.۶ | Paintball Server
 • uCp - sXe آنتی چیت
 • نامحدود تعداد اکانت مدیریت سرور
 • نامحدود ترافیک
 • 99.9 % آپتایم